DGA Calendar

DGA ​a NJ Golf Club


Eagle Ridge

Ridge - Pines

Par 72

BlueWhite70.513767.4123
TimePlayersM/PMIndexHdcpIndexHdcpCaptain
8:45Rutigliano
19.823Mike Pollack


John DeSimone
21.825


8:54Fitzgerald
33.039
33.031

Minutello
25.5
29
25.523

Rapp


12.113


9:02Connors
8.89
Smith
18.020Thiry, L.31.13631.129
9:11BabetskiWS16.719GroteWS16.718JeffriesWS10.611PetronchakWS6.36


9:19Cavallo
21.52521.519

Ceglia, JrWS12.213NewportWS8.99RinaldiWS9.110


​​​​Foursomes

Eagle Ridge GC

World Series Championship

September 10, 2022